Структура та органи управління закладу освіти 

Заклад є юридичною особою, має печатку, штамп, бланк зі своєю назвою, ідентифікаційний код.

Управління закладом освіти та громадське самоврядування  закладу освіти

1. Керівництво закладом освіти здійснює директор, повноваження якого визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», цим Статутом та трудовим договором. Керівник закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти. Керівник є представником закладу освіти у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах своїх повноважень.

2. Керівник закладу освіти призначається та звільняється з посади

рішенням засновника або уповноваженого ним органу. Керівник закладу освіти призначається на посаду за результатами конкурсного відбору відповідно до Положення про конкурс на посаду керівника закладу освіти, затвердженим Здолбунівською районною  радою.

Додаткові кваліфікаційні вимоги до керівника та порядок його обрання (призначення) визначаються Положенням про конкурс на посаду керівника закладу освіти.

3. Керівник закладу освіти в межах наданих йому повноважень:

Ø організовує діяльність закладу освіти;Ø вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти;Ø призначає на посаду та звільняє з посади заступників директора педагогічних та інших працівників закладу, визначає їх функціональні обов'язки;Ø забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;Ø забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;Ø забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу освіти;Ø забезпечує своєчасне та якісне подання статистичної звітності;Ø сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу освіти;Ø сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників закладу освіти;Ø здійснює інші повноваження, що делеговані засновником закладу освіти або уповноваженим ним органом та/або передбачені Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту».

4.Заступник директора з навчальної  роботи. Організовує і контролює процес навчання школярів, їх загальноосвітню і трудову підготовку, всебічний розвиток і поведінку. Контролює виконання навчальних планів і програм, якість знань, умінь і навичок учнів. Здійснює керівництво методичною роботою з учителями школи, складає і контролює розклад уроків, графіки факультативних і гурткових занять, контрольних, проведення лабораторних робіт, навчальних екскурсій. Відповідає за звітність із питань навчально-виховного процесу, організовує методичну роботу предметних комісій та методичних об'єднань, діяльність шкіл передового досвіду кращих педагогів.Керує навчально-виховним процесом у початкових класах, безпосередньо відповідає за організацію методичної роботи їх учителів. Контролює роботу груп подовженого дня.
5. Заступник директора з виховної роботи. Організовує позакласну виховну роботу і дозвілля учнів, надає необхідну допомогу класним керівникам, вихователям та іншим працівникам школи, які залучаються до виховної роботи з учнями. В його обов'язки входить організація і координація шкільної художньої самодіяльності, туризму та краєзнавчої роботи, підготовка і проведення традиційних шкільних та державних свят, організація чергування класів по школі. Він підтримує зв'язок з інспекцією у справах неповнолітніх, відповідає за діяльність клубу вихідного дня, консультує батьків, шефів,  керівників гуртків щодо організації праці з дітьми. 

6. Директор закладу освіти є головою педагогічної ради - постійно діючого колегіального органу управління закладу. Усі педагогічні працівники закладу освіти беруть участь у засіданнях педагогічної ради.

7. Засідання педагогічної ради проводяться у міру потреби, але не менш як чотири рази на рік.

8. Педагогічна рада закладу освіти:

Ø планує роботу закладу;Ø схвалює освітню (освітні) програму (програми) закладу та оцінює результативність її (їх) виконання;Ø формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;Ø розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;Ø приймає рішення щодо переведення учнів (вихованців) до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;Ø обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників та розприділяє виділені на це кошти;Ø розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;Ø ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;Ø розглядає питання щодо відповідальності учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов'язків;Ø має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;Ø розглядає інші питання, віднесені Законом України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та/або цим Статутом до її повноважень.

Рішення педагогічної ради закладу освіти вводяться в дію наказом керівника закладу.

9. У закладі освіти можуть створюватися та діяти органи самоврядування:

Ø органи самоврядування працівників закладу освіти;Ø органи самоврядування здобувачів освіти;Ø органи батьківського самоврядування;Ø інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

10. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні збори (конференція) колективу закладу освіти, що скликаються не менш як один раз на рік.

Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються пропорційно від таких трьох категорій:

Ø працівників закладу освіти - зборами трудового колективу;Ø учнів закладу освіти ІІ-ІІІ ступеня - класними зборами;Ø батьків - класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає по ____ делегатів (по кількості класів закладу освіти ІІ- ІІІ ступеня тощо). Термін їх повноважень становить 1 рік. Загальні збори(конференція) закладу освіти:

Ø заслуховують звіт керівника закладу освіти;Ø розглядають питання освітньої, методичної, фінансово-господарської діяльності закладу освіти;Ø затверджують основні напрями вдосконалення освітнього процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності закладу освіти;Ø приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших працівників закладу освіти.

11. Орган колегіального управління шкільними справами, вирішення найважливіших питань щодо удосконалення навчально-виховного процесу.

До складу ради обирають представників педколективу, учнів II та III ступенів, батьків (або осіб, які їх замінюють) і громадськості. Очолює її директор школи. На чергових виборах склад ради оновлюють не менш ніж на третину.
Рада школи займається управлінськими проблемами, які раніше перебували в одноосібній компетенції директора. Вона реалізує рішення конференцій шкільного колективу; представляє інтереси школи в державних і громадських органах, забезпечує соціальний захист неповнолітніх; визначає зміст, методи, форми організації навчання й виховання; встановлює режим роботи школи; здійснює контроль за роботою, проводить атестацію педагогічних працівників, вносить пропозиції щодо кваліфікаційної комісії про присвоєння вчителям кваліфікаційних категорій; контролює витрату бюджетних асигнувань на школу, формує власний матеріальний фонд школи; заслуховує звіти про роботу директора, його заступників, учителів, виносить пропозиції щодо продовження або припинення їх повноважень; захищає працівників школи й адміністрацію від необґрунтованого втручання в їх професійну та посадову діяльність.
Протягом року основну роботу в раді виконують педагогічний, батьківський та учнівський сектори, які збираються раз на чверть, заслуховують відповідальних за певні ділянки роботи, намічають шляхи виконання прийнятих рішень. Президія ради, до якої входять адміністрація та керівники секторів, здійснює оперативне керівництво школою.
За рішенням конференції або ради школи створюють опікунську раду з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян. Опікунська рада вживає заходів для зміцнення матеріально-технічної та навчально-методичної бази, залучення додаткових джерел фінансування, поліпшення організації навчально-виховного процесу, стимулювання творчої праці педагогічних працівників.

Відповідне місце для заголовку

Тут зачинається ваш текст. Натисніть тут і почніть писати. Доктюж ут про эи мыа тальэ декат пхйложопхяа ютроквюы кончюлату ыт.

Натисніть тут і зачніть писати. Тинкидюнт вяш ты ючю ийжквюы факёльиси рыпудяары эи эи йужто.

Натисніть тут і зачніть писати. Ийжквюы фиэрэнт эа ут выльёт доктюж зюжкепиантюр мэль ат пауло пондэрюм.

Натисніть тут і зачніть писати. Црял мольлиз ты аутым маиорюм молыжтйаы йн прё ючю дикырыт фабыллас эи.